• Algemene Ledenvergadering .

 • Voor het eerst sinds lange tijd konden we weer een algemene ledenvergadering in onze kantine houden. Hieronder een kort verslag van de vergadering.

  Opening.

  Bij aanvang van de vergadering werd een ogenblik stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan degenen die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen.

  Notulen van de vergaderingen van resp. 11-12-2019 en 28-06-2021. Er waren geen opmerkingen. De notulen werden derhalve goed gekeurd met dank aan notuliste Petra van Dijk.

  Mededelingen.

  We besteden op een later moment aandacht aan het 50 jarig bestaan van onze damesafdeling.

  De traditionele reunie wedstrijd zal worden gehouden op zaterdag 18 december.

  De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 8 januari 2022 aanvang 16.00u. Er zijn die dag tevens een aantal wedstrijden.

  Financiën.

  Door penningmeester John van Neuren werden de verslagen van 2019-2020 en 2020-2021 alsmede de begroting voor 2021-2022 gepresenteerd en nader toegelicht. De kascommissie rapporteerde positief en maakte enkele kleine opmerkingen.

  De aanwezige leden verleenden het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

  De vergadering ging na een korte toelichting accoord met de voorgestelde contributie verhoging met ingang van het seizoen 2022-2023.

  Naast de indexering verhogen we de contributie met 10,- euro per jaar en voor de prestatieve jeugdelftallen met 50,- euro per jaar. Prestatieve jeugdelftallen verstaan we onder de elftallen die drie keer per week trainen.

  De verhoging is noodzakelijk om kostenstijgingen op te vangen. Ook na de verhoging is de contributie in vergelijk met andere verenigingen redelijk te noemen.

  Bestuursverkiezing.

  In een veel eerder stadium waren Marco Troost en John Jacques om uiteenlopende redenen al afgetreden. Thans traden af Michel de Kok en Ad Kooimans. De afgetreden personen werden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

  Al enige tijd vervulden Jelle Mol en Manfred Dekkers op ad interimbasis bestuurstaken. Beide heren werden, onder luid applaus, unaniem gekozen door de aanwezigen. Jelle is de secretaris en Manfred heeft de portefeuille technische zaken.

  Hoe het rooster van aftreden de komende jaren er uit ziet werd bekend gemaakt.

  Huldiging jubilarissen.

  Er werden een groot aantal personen in het zonnetje gezet die resp 25,40.50 en 60 jaar lid waren van onze vereniging. Ad Kooimans had voor elke jubilaris een persoonlijk woordje. De jubilarissen ontvingen naast de gebruikelijke oorkonde een bloemetje. Voor degenen die 60 jaar lid waren had het bestuur een speciaal bordje met inscriptie laten maken. De namen en foto’s staan onder dit verslag.

  Benoeming.

  Door het bestuur werd aan de aanwezige leden het voorstel gedaan om twee personen die zich gedurende een lange periode zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor onze vereniging te benoemen tot ere lid. Dick Koen die heel lang actief was in de kantine en Ad Kooimans die diverse taken gedurende een lange periode op zich nam werden onder luid applaus benoemd tot ere lid. Beide personen waren zeer verrast en heel blij met het door het bestuur gedane voorstel.

  Rondvraag.

  Kees Boot informeerde of we evenals voorgaande jaren een maatschappelijk doel in Barendrecht blijven steunen. De vraag werd bevestigend beantwoord met de toezegging dat we binnenkort bekend maken wie we gedurende een periode van drie jaar enige steun gaan verlenen. Cees vd Meer had een opmerking over de te kleine vlag die bij de ingang hangt.

 • 25 (of 26) jaar:
  Bezemer, A. (afwezig)
  Bol, A. 
  Sluimers, B. 
  Sluimers, R. (afwezig)
  Kooijman, A.J. 
  Smit, W.J. (afwezig)
 • 40 (of 41) jaar:
  Betist, H. 
  Nootenboom, P.J.
 • 50 (of 51) jaar:
  Doesburg-van Bodegom, J.A.
  Hogeweg, D.J. (afwezig)
  Nootenboom, D.R.
  Hogeweg, P.
  Ketting, H.P.
  Nootenboom, J.E.
 • 61 jaar:
  Doesburg, P.J. 
  Droogendijk, W. 
  Groen, A.
  Groeneweg, C.
  Haitsma, S.
  Hof, P. van 't (afwezig)
  Meer, C. v.d. 
  Rietdijk, A. (afwezig)
  Rietdijk, ADR. (afwezig)
  Sloof, J. (afwezig)
  Wal, L. v.d. 
 • Ereleden (nieuw):
  Dick Koen
  Ad Kooijmans
 • foto's: John van Neuren