• Algemene Voorwaarden VVSA

  Indeling.                                                                                        

  Artikel 1. Definities Blz. 3

  Artikel 2. Toepasselijkheid Blz. 3

  Artikel 3. Aanmelding en inschrijving Blz. 3

  Artikel 4. Betaling Blz. 4

  Artikel 5. Annulering door opdrachtgever Blz. 5

  Artikel 6. Annulering door de opdrachtnemer Blz. 6

  Artikel 7. Lesmateriaal en kleding Blz. 6

  Artikel 8. Vervanging trainer(s) Blz. 6

  Artikel 9. Klachten Blz. 7

  Artikel 10 Aansprakelijkheid Blz. 7

  Artikel 11 Overig Blz. 8

  Artikel 1. Definities

  In het volgende worden verstaan onder:

  1.1 Met de Opdrachtnemer wordt bedoeld; voetbal vereniging Smitshoek Academy (VVSA)
  1.2 Met de Opdrachtgever wordt bedoeld; diegene die als ouder/voogd/opvoeder van de speler op het inschrijvingsformulier staat vermeld.
  1.3 Met speler/keeper wordt bedoeld: de persoon (manlijk of vrouwelijk), die de trainingen feitelijk volgt.
  1.4 Met voorwaarden wordt bedoeld: de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van VVSA

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten, uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer.
  2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
  2.3 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

  Artikel 3. Aanmelding en inschrijving

  3.1 Het aanmelden voor deelname kan geschieden door middel van het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekende inschrijfformulier door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. Dat kan d.m.v. het inschrijfformulier op de website van de opdrachtnemer.
  3.2 Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden vóór de daartoe gestelde inschrijftermijn. Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de opdrachtgever zich op voor deelname aan de opleiding waarvoor wordt ingeschreven.
  3.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door de VVSA geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
  3.4 Bevestiging van inschrijving volgt tot maximaal 2 weken na het verstrijken van de inschrijftermijn.
  3.5 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook later bericht over hun inschrijving: gerealiseerd of op de wachtlijst. Wanneer het mogelijk is zal de deelnemer alsnog deelnemen, maar bij te laat inschrijven kan men hier geen recht aan ontlenen.
  3.6 Binnen twee weken na inschrijving van de opleiding waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer uiterlijk een week voor aanvang van de cursus een e-mail met algemene informatie.
  3.7 Plaatsing op de wachtlijst voor een opleiding wordt tot maximaal 2 weken na het verstrijken van de inschrijftermijn bevestigd.
  3.8 De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in de volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd worden.
  3.9 Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een opleiding kan de opleiding geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een opleiding die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk 2 weken voordat de opleiding zal starten bericht.
  3.10 De prijzen van de opleidingen gelden, zoals die staan vermeld in de meest recente brochure of inschrijfformulier of website pagina, tenzij de prijzen zijn vastgesteld in een speciale overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De VVSA heeft altijd het recht de hoogte van de contributie te veranderen wanneer het verkeerd vermeld staat ergens worden hier geen rechten aan ontleend.

  Artikel 4. Betaling

  4.1 De opdrachtnemer zal voor de deelname aan de opleiding dan wel een verstrekt advies of exclusief geconcipieerd opleidingsmateriaal een email zenden na inschrijving als bedoeld in artikel 3. Het cursusgeld wat niet direct betaald is dient uiterlijk een week voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op het daarvoor bestemde rekeningnummer.
  4.2 Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen uiterlijk een week voor aanvang van de cursus te geschieden (overmaken op rekeningnummer)
  4.3 De opdrachtgever is verplicht bij inschrijving een directe betaling (binnen 7 dagen) te doen ten hoogte van minimaal de kosten van het kledingpakket en 25% Van de contributie.
  4.4 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsmail gestuurd en zal een betalingstermijn van 14 dagen worden gehanteerd.

  4.5 De opdrachtnemer is gerechtigd een opdrachtgever te weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat deze niet tot betaling overgaat, tenzij de opdrachtgever zekerheid tot betaling verschaft. De opdrachtgever is bij dit redelijk vermoeden van non-betaling aansprakelijk voor zijn eigen schade, evenals voor de schade van de opdrachtnemer.

  4.6 Zodra de opdrachtnemer een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.

  4.7 De opdrachtnemer geeft de mogelijkheid aan de opdrachtgever het bedrag, dat de opdrachtgever moet betalen, in termijnen te betalen onder voorwaarden door VVSA te stellen:

  4.7.1. De betaling in termijnen is in overleg met de opdrachtnemer en de opdrachtgever samen overeen te komen met een maximaal van drie termijnen. Het totaalbedrag dient dan voldaan te zijn voordat de laatste training is afgerond.

  Artikel 5. Administratiekosten, verzuiming en annulering door opdrachtgever

  5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier, heeft de opdrachtgever zich definitief ingeschreven voor deelname aan de trainingen waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven.

  5.2 Als een speler door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk, bij voorkeur middels een E-mail, kenbaar te worden gemaakt aan de opdrachtgever.

  5.3 Bij annulering voor een training is de volgende regeling van toepassing:

  5.3.1 Bij annulering vóór aanvang van een opleiding wordt de 25% eerder als aanbetaling gedaan niet uitbetaald aan de opdrachtgever.

  5.3.2 Annulering tijdens de duur van de opleiding is mogelijk.
  Het verschuldigde lesgeld dient tot en met de beëindigingdatum van de trainingen te worden voldaan.

  5.3.3 Bij verzuiming van een training vindt er geen restitutie plaats.

  5.4 De reden van annulering dient wel gegrond te zijn.

  Een reden kan zijn: ziekte, blessure, familiare omstandigheden of overige omstandigheden waardoor de speler/keeper de trainingen niet (meer) kan volgen.

  LET OP: De VVSA is een toevoeging op de reguliere trainingen. Het is niet de bedoeling dat reguliere trainingen ten koste gaan van een deelname aan de VVSA-trainingen.

  Artikel 6. Annulering door de opdrachtnemer

  6.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, geplande trainingen uit te stellen of af te gelasten o.a. in verband met een naar het oordeel van de opdrachtnemer te gering aantal deelnemers, weersinvloeden of onbespeelbaar trainingsveld.

  6.2 De opdrachtgevers dan wel spelers/keepers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht.

  6.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om een training per direct te staken ingeval van gevaarlijke weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld onweer zware regenval/hagelbui etc, welke onvoorzien zijn bij aanvang van de training.

  6.4 De opdrachtnemer zal in geval van directe staking van een training zijn uiterste best doen om een vervangende datum in te plannen. Indien er geen geschikte datum voor handen is komt de betreffende training te vervallen.

  6.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht toe per periode twee trainingen te annuleren wegens gegronde redenen. Wanneer de opdrachtnemer dit aantal overschrijdt, zal dit worden gecompenseerd door een extra training of een terugbetaling van een deel van de contributie.

  Artikel 7. Lesmateriaal en kleding

  Het lesmateriaal blijft na het volgen van de opleiding uw eigendom. U bent daarvoor géén extra kosten verschuldigd. Het volledige copyright (auteursrecht) van het materiaal berust bij de uitgever. Hoewel er alles aan gedaan is fouten en onjuiste informatie in deze opleiding te vermijden, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het (onoordeelkundig) toepassen van de informatie. Opleidingsonderdelen zowel theorie als praktijk, mogen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet.

  Artikel 8. Vervanging trainer(s)

  De opdrachtnemer behoudt te allen tijde de vrijheid trainer(s), door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainer(s). Indien er geen andere trainer beschikbaar is zal de betreffende les(sen) komen te vervallen.

  Artikel 9. Klachten

  9.1 De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opleiding en/of de met de opleiding samenhangende administratieve procedures respectievelijk het materiaal c.q. advies binnen een week na constatering van de gebreken te richten aan:

  Voetbal Vereniging Smitshoek Academy
  Smitshoeksebaan 25
  2994 Barendrecht
  Email :
  VVSA@vvsmitshoek.nl

  9.2 Rechten voortvloeiende uit klachten die later dan laatstgemeld tijdstip aan de opdrachtnemer worden gericht, zijn vervallen en worden niet in behandeling genomen.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

  10.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte lichamelijk letsel die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

  10.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van goederen die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

  10.4 Hoewel bij de samenstelling van de brochures en het opleidingsmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt de opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.

  Artikel 11 Overig

  De jeugdspelers(sters) en zijn/haar ouders, verzorgers en/of begeleiders dienen zich correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van de gedragsregels kan de jeugdspeler geschorst en/of verwijderd worden van de VVSA.

  In dit geval vindt er geen retournering van het opleidingsgeld plaats.

  De parkeerplaats welke grenst aan het sportcomplex is een openbare aangelegenheid. Hier gelden de wettelijke vastgestelde verkeersregels. Het gebruik maken van dit parkeerterrein dient op eigen risico te geschiedden.

  De opdrachtnemer neemt geen enkele verantwoording bij eventuele schade en/of vermissingen aan of in het voertuig.

  Gegevens VVSA:

  Trainers: Jurrian van Neuren (aanpreekpunt algemeen tel: 06-31991297)

  Michel van Dongen (aanspreekpunt financiën tel: 06-24686750)

  Harold Pinas

  Cor Waalboer

  Bruno de Jong

  René Koot

  Adres Smitshoekse baan 25

  Postcode 2994

  Plaats Barendrecht

  Website: vvsmitshoek.nl

  E-mail VVSA@vvsmitshoek.nl

  IBAN: NL82 RABO 0129 9448 23 t.n.v.