• De Vertrouwenspersoon

 • De VV Smitshoek is inmiddels uitgegroeid tot een grote club. Vaak gaat dat goed, maar helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat er soms toch wel eens problemen ontstaan in het verkeer en de verhoudingen tussen individuen en/of groepen. Ter preventie en afhandeling van in het bijzonder kwesties waarbij ‘persoonlijke levenssfeer’ of bijzondere gedragselementen een rol spelen is er bij Smitshoek een vertrouwenspersoon aanwezig die ook onderdeel uitmaakt van de commissie Normen en Waarden (N&W). Maar de vertrouwenspersoon heeft een aparte status, waarbij geheimhouding en privacy heel belangrijk zijn.

  De vertrouwenspersoon is een contactpersoon binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn omtrent incidenten. De vertrouwenspersoon gaat zoals in de naam beschreven in vertrouwen om met het besprokene en zal de zorgen proberen weg te nemen. Indien nodig, zal de vertrouwenspersoon in samenspraak met de betrokkene actie ondernemen. De vertrouwenspersoon hoort aan en verwijst dan door naar een andere instantie (bv het bestuur, de commissie N&W, of zelfs een hulpinstantie buiten de vereniging). De vertrouwenspersoon is in die zin niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident, maar kan dus wel de aanzet geven tot een goede afloop.

  Voor wie?

  Iedereen die bij de club betrokken is, kan contact leggen met de vertrouwenspersoon. Dat betekent dat alle leden, maar ook alle ouders/begeleiders hun zorgen kunnen delen als ze dat in vertrouwen willen doen. Er kan aan de bel worden getrokken als er zorgen zijn over zaken die met de club verband houden en deze zorgen te maken hebben met:

  -       Pesten;

  -       Machtsmisbruik;

  -       Racisme;

  -       Het niet thuis voelen met het uiten van geloof, seksuele geaardheid of identiteit;

  -       Verbale agressie;

  -       Ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie;

  -       Ander grensoverschrijdend gedrag.

  Er kan contact worden opgenomen door personen die er zelf mee te maken hebben, maar ook door iemand die een vermoeden heeft van verkeerd gedrag jegens iemand anders.

  Taken vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon staat open en luistert naar het verhaal. Samen zal er worden besloten worden hoe verder te gaan. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld dan samen met de betrokkene een formele klacht indienen bij de commissie normen en waarden die de zaak verder zal oppakken. Bij zeer ernstige zaken kan worden besloten de politie erbij te betrekken. De vertrouwenspersoon staat in contact met het dagelijkse bestuur van de vereniging.

  Voor de duidelijkheid: de vertrouwenspersoon oordeelt niet over grensoverschrijdend gedrag. De VV Smitshoek heeft een commissie N&W die partijen kan benaderen en horen en eventueel sancties kan opleggen. Als daar meer behoefte aan is, dan kan deze commissie ook direct worden ingeschakeld. 

  Vertrouwelijkheid

  De vertrouwenspersoon staat in nauw contact met het bestuur omtrent alle zaken die er mogelijk spelen. Binnen het bestuur is een persoon aangewezen die zich over deze zaken ontfermt. De melding van het incident aan het bestuur wordt altijd in samenspraak met de betrokkene besproken en zal indien gewenst compleet anoniem worden gemaakt. De vertrouwenspersoon kan niet zonder toestemming de vertrouwelijkheid van het gesprek opheffen. Hierop zijn echter wel uitzonderingen, zoals ook aangegeven bij het NOC*NSF. Deze uitzonderingen zijn:

  -       Er is gevaar voor de betrokkene en deze kan of durft niet zelf te handelen voor eigen veiligheid;

  -       In geval dat het algemeen of maatschappelijk belang van een veilige sportomgeving het belang van het individu overstijgt;

  -       De meldplicht bij seksuele intimidatie, matchfixing en doping voor bestuurders en begeleiders;

  -       In geval de Nederlandse wetgeving het verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. 

  Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een melding binnenkomt van een zeer ernstig misdrijf als verkrachting waar een aangifteplicht voor geldt. De vertrouwenspersoon wordt verwacht dit te melden aan het bestuur die vervolgens namens de vereniging verplicht is om aangifte te doen. 

  De vertrouwenspersoon bij VV Smitshoek

  Als vereniging streven we ernaar om op zijn minst één vrouwelijke vertrouwenspersoon te benoemen. Dit om het zo laagdrempelig mogelijk te houden om contact op te nemen bij eventuele zaken die spelen die verband hebben met seksuele intimidatie en of ongewenste intimiteiten. Momenteel hebben wij twee vertrouwenspersonen.

  Marinthe Brouwer is vanaf seizoen 2021-2022 vertrouwenspersoon. Marinthe heeft in het dagelijks leven als huisarts regelmatig te maken met vertrouwelijke zaken, heeft zich tijdens haar studie gespecialiseerd in gedragsproblematiek en is ook uitstekend in staat een luisterend oor te bieden. Naast vertrouwenspersoon zit Marinthe ook in de commissie N&W en kan zo bevorderen dat bij noodzaak verdere actie kan worden ondernomen.  

  Michael Dill is onze tweede vertrouwenspersoon. Michael speelt bij de veteranen van Smitshoek en is in het dagelijks leven al bijna 30 jaar advocaat. In zijn werk als advocaat moet hij goed luisteren naar zijn cliënten (en wederpartijen) en oplossingsgericht denken. Dat komt uiteraard goed van pas als vertrouwenspersoon. Ook is Michael naast vertrouwenspersoon lid van de commissie Normen & Waarden van Smitshoek. Michael heeft vele jaren als trainer of coach teams begeleid en fluit ook regelmatig wedstrijden als scheidsrechter.

  Contact

  Een gesprek vragen bij de vertrouwenspersoon? Dat kan in eerste instantie door een mailtje te sturen naar:

  vertrouwenspersoon@vvsmitshoek.nl

  De vertrouwenspersoon neemt dan zo snel mogelijk contact op.