• Gedragsregels VV Smitshoek

 • De VV Smitshoek is een grote vereniging. Om te zorgen dat iedereen zich nog steeds thuis en veilig kan voelen op onze club zijn er een aantal gedragsregels opgesteld. Deze zijn opgedeeld in een paragraaf met algemene huisregels, een paragraaf voor de spelers, voor de trainers en coördinatoren, en een voor de verzorgers en supporters. Alle personen op onze vereniging worden geacht zich aan de gedragsregels te houden en deze ook voor zijn of haar betreffende functie te kennen. Personen die zich niet willen of kunnen houden aan de regels zullen niet meer welkom zijn op onze club.

  Algemene Huisregels

  1. Een ieder wordt geacht zich ‘normaal’ te gedragen, zoals in ons land als ‘fatsoenlijk’ wordt beschouwd;
  2. Bij ons geldt het Nederlands als voertaal;
  3. Er is respect voor iedereen: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken;
  4. Bezoekers vormen geen bedreiging in woorden, gebaren of daden voor anderen;
  5. Het is niet toegestaan materialen mee te nemen die als wapen kunnen worden gebruikt en een bedreiging voor anderen kunnen vormen;
  6. Het is niet toegestaan alcohol of drugs mee te nemen op het complex;
  7. Bezoekers gaan zich niet te buiten aan overmatig gebruik van alcohol;
  8. Fietsen, bromfietsen of scooters moeten in de daarvoor bestemde vakken en rekken worden geplaatst;
  9. Het is niet toegestaan de kantine op voetbalschoenen te betreden;
  10. In onze kantine, gangen, kleedkamers en bij de in- en uitgangen wordt niet gerookt;
  11. Gebruik afvalbakken waarvoor ze zijn bedoeld en breng leeg serviesgoed/glaswerk terug naar de bar;
  12. Het betreden van velden zonder toestemming van het bestuur is niet toegestaan;
  13. Voor, tijdens en direct na afloop van de wedstrijd is glaswerk buiten de kantine niet toegestaan;
  14. De VV Smitshoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen;
  15. Hou vooral in de avond rekening met de omgeving, dus maak geen onnodige herrie (schreeuwen, claxonneren, luide muziek);
  16. Een ieder aanwezig op het complex van VV Smitshoek wordt geacht zich te houden aan de aanwijzingen die de vertegenwoordigers van de club geven.

  Dan hebben we als club ook nog een aantal extra regels voor de bepaalde groepen die op de club aanwezig zijn. Allereerst staan hieronder de regels voor alle voetballers en voetbalsters. Dan een sectie met regels voor de begeleiding op de club in de vorm van trainers, coaches, leiders en coördinatoren. Als laatste is er een gedeelte voor de ouders, verzorgers en supporters op onze mooie club.

  De speler

  1. Toont respect voor iedereen die hij als sporter tegenkomt: teamgenoten, leiders, bestuursleden, tegenstanders, scheidsrechters, supporters, etc.;
  2. Respecteert afspraken en houdt zich aan het reglement: komt op tijd en meldt zich tijdig af;
  3. Gaat netjes om met andermans spullen: Maakt niets stuk, laat de kleedkamer netjes achter en ruimt zijn rotzooi op, blijft af van de spullen van een ander;
  4. Blijft van anderen af: raakt niemand tegen zijn wil aan;
  5. Tast niemand in zijn waarde aan: Pest niet. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
  6. Discrimineert niet: Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken;
  7. Blijft eerlijk en sportief: Speelt niet vals en doet niet aan het fixen van een wedstrijd of wedstrijdmoment;
  8. Gebruikt geen verbaal of fysiek geweld.

  De trainer, coach, leider of coördinator

  1. Zorgt voor een veilige omgeving: Schept een veilige omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren;
  2. Kent en handelt naar de regels en richtlijnen van de vereniging: Ziet ook toe op naleving van de regels en normen;
  3. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies: Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling;
  4. Is zich bewust van machtsongelijkheid en mogelijk afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet: Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen;
  5. Onthoudt zich van iedere vorm van misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en seksueel misbruik;
  6. Onthoud zich van alle seksuele handelingen, contacten en relaties met minderjarigen: Dit is onder geen beding geoorloofd. Er geldt een meldplicht voor seksuele intimidatie en misbruik;
  7. Respecteert het privéleven van de sporter: Dringt niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Gaat met respect om met de sporters en met de ruimtes waarin ze zich bevinden, zoals de kleedkamer en douche;
  8. Tast niemand in zijn waarde aan: Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
  9. Discrimineert niet: Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken;
  10. Is een voorbeeld voor anderen: Gedraagt zich respectvol en onthoudt zich van grievende en of beledigende opmerkingen;
  11. Is open en alert op waarschuwingssignalen: Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, Normen & Waarden commissie of het bestuur.

   De ouder/verzorger of supporter

  1. Is een goed supporter en toont respect voor iedereen op en om het veld;
  2. Bemoeit zich niet met de wedstrijd: Blijft buiten het veld, achter de hekken/reclameborden of buiten de lijnen als er wordt gespeeld op een kleiner veld;
  3. Houdt zich afzijdig van de begeleiding van het team tenzij anders is afgesproken: Komt alleen in de kleedkamer indien dit is toegestaan door trainers en bemoeit zich niet met de technische en tactische zaken omtrent de wedstrijd;
  4. Draagt zoveel mogelijk zijn steentje bij aan de vereniging, al is dat maar bij het vervoer van de speler naar een uitwedstrijd;
  5. Zorgt dat de juiste gegevens van het kind als adres en telefoonnummer bij de vereniging bekend zijn.