• Normen en Waarden commissie

 • De VV Smitshoek is inmiddels uitgegroeid tot een grote club. Uiteraard proberen we te zorgen voor een goede sfeer en veiligheid voor iedereen op ons complex. Daarvoor hebben we heldere gedragsregels opgesteld die door ons kader en onze toezichthouder zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Meestal is dat voldoende, maar helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat het soms wel eens misgaat. In dat geval is al vele jaren onze Commissie Normen en Waarden (N&W) actief, die door het bestuur van Smitshoek is ingesteld om bij incidenten of ongewenste verschijnselen op te treden.

  De commissie, die in feite zelfstandig kan werken en besluiten kan nemen, ziet toe op de handhaving van de normen en waarden binnen de club en op ons complex, pakt overtredingen van de regels aan en wordt ingeschakeld bij incidenten of conflicten. Het doel is het bevorderen van veiligheid in algemene zin en het tegengaan van ‘ontsporingen’, zoals onsportief gedrag, agressiviteit en confrontaties tussen individuen en groepen. Uitgangspunt is dat het voor iedereen verantwoord en prettig moet zijn om bij ons te zijn en te spelen.

  Gelukkig gaat het in vergelijking met veel andere verenigingen relatief goed bij ons en zoals gezegd wordt de commissie N&W ingeschakeld als dat nodig is. Gemiddeld zijn er per seizoen een 15-tal ‘zaken’ waarbij dat het geval is, variërend van echte incidenten tot ‘vertrouwenskwesties’. Dan wordt eerst onderzoek gedaan op basis van hoor en wederhoor, dus met informatie van alle kanten, vervolgens worden dan indien nodig maatregelen getroffen of sancties opgelegd.

  Deze commissie bestaat uit deskundige leden op het vlak van juridische zaken en gedragskunde en opereert onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij hun werk wel namens het bestuur/de vereniging uitvoeren maar zelfstandig besluiten kan nemen of initiatieven kan ontplooien.

  Wanneer contact opnemen?

  De commissie is er niet voor alle problemen binnen de club. Het wordt altijd allereerst aangeraden de problemen te bespreken met de begeleiding van het betreffende team (trainers/leiders) en of met de coördinatoren. Als er geen oplossing kan worden gevonden voor het probleem of als er sprake is van een delict dat trainers/coördinatoren niet direct kunnen/mogen afhandelen, dan wordt het tijd om de normen en waarden commissie in te schakelen. Als het niet duidelijk is of de commissie kan worden ingeschakeld of als er eerst anoniem wenst te worden gesproken over het probleem kan altijd contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon.

  Taken normen en waarden commissie

  De taken van de commissie zijn dan als volgt gedefinieerd:

  • Het bespreken van het incident/probleem met alle betrokkenen, zowel met de mogelijke slachtoffers, als met aangewezen schuldigen;
  • Het verzamelen van informatie over het het incident/probleem van objectieve personen (trainers/leiders of aanwezigen) en het verkrijgen van een compleet beeld;
  • Het incident afhandelen of het probleem oplossen of een oplossingstraject voorstellen. De afhandeling dient zo consistent mogelijk te gebeuren: gelijke incidenten verdienen een gelijke behandeling;
  • Periodieke rapportage over zaken en afhandeling aan het bestuur.

  Om dit te bewerkstelligen heeft de commissie een aantal mogelijkheden:

  • Het staat de commissie vrij personen uit te nodigen voor een gesprek voor toelichting van de situatie. De genodigden worden dan geacht aanwezig te zijn bij het gesprek;
  • De commissie kan contactgegevens opvragen van de betrokkenen;
  • De commissie kan een sanctie opleggen indien dit nodig wordt geacht. Deze sanctie zal evenredig zijn met de overtreding en gelijk zijn aan eerdere sancties voor gelijke overtredingen;
  • In geval van ernstige zaken kan de commissie het bestuur adviseren tot het royeren van een lid of meerdere leden. Alleen het bestuur is bevoegd om in deze te beslissen.

  Contact

  Een zaak of probleem melden bij de commissie? Dit kan in eerste instantie door middel van een email naar:

  normenenwaarden@vvsmitshoek.nl

  De commissie neemt dan zo snel mogelijk contact op.