• Protocol berichten website VV Smitshoek

  PROTOCOL BERICHTEN WEBSITE VV SMITSHOEK

  1. Inleiding

  VV Smitshoek hecht aan sportiviteit en aan respect voor elkaar. Alle berichten welke voor plaatsing op de website worden aangeboden zullen aan deze uitgangspunten moeten voldoen. In dit protocol is geen limitatieve opsomming opgenomen van regels rondom het plaatsen van berichten/wedstrijdverslagen op de website. Het protocol is slechts bedoeld als leidraad.
   
  2. Verantwoording website/plaatsing berichten homepage

  De webmaster is verantwoordelijk voor de website. Alle berichten voor plaatsing op de website moeten via een e-mail aan de webmaster worden aangeboden. De webmaster is in beginsel de enige functionaris die berichten (niet zijnde wedstrijdprogramma gerelateerde informatie) op de website plaatst. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de website berust bij de secretaris. De bevoegdheid om berichten niet op de website te plaatsen is gedelegeerd aan de webmaster. Indien hiervan sprake is stelt de webmaster het bestuur (i.c. de secretaris) hiervan direct in kennis. In twijfelgevallen beslist het bestuur. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan de secretaris. Indien hiertoe naar zijn inzicht aanleiding bestaat vindt overleg plaats met de operationeel voorzitter. De verenigingsmanager is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het wedstrijdprogramma op de website. Daarnaast worden door de scheidsrechter-coördinator de scheidsrechters aan het programma toegevoegd.

  In geval van spoedberichten en/of afwezigheid van de webmaster mag de verenigingsmanager berichten op de website plaatsen.

  3. Berichten op homepage website

  Berichten op de homepage moeten een nieuwswaarde voor een (zeer) grote groep leden of derden hebben.

  Berichten die bestemd zijn voor kleine groepen mensen, zoals bijvoorbeeld vergaderingen voor leiders en trainers (soms niet meer dan 10 personen!), bedankjes, etc. worden NIET op de site geplaatst.

  Wedstrijdverslagen, met uitzondering van het eerste elftal (andere teams ter beoordeling aan het bestuur), worden NIET op de homepage opgenomen, maar onder het kopje wedstrijdverslagen aan de linkerzijde van de site.

  Berichten van persoonlijke aard worden NIET op de site geplaatst.

  Bedankjes naar aanleiding van getoonde belangstelling tijdens ziekte/overlijden e.d. NIET op de homepage geplaatst. In uitzonderingssituaties beslist het bestuur. Op de website zal een overzicht Lief en Leed worden opgenomen (in het submenu aan de linkerzijde van de website).

  Meldingen van vacatures (bijvoorbeeld een keeper die gezocht wordt, ehbo-ers, vrijwilligers voor de kantine, een leider voor een bepaald team) worden NIET op de homepage geplaatst. In uitzonderingssituaties beslist het bestuur. Op de website zal een vacature overzicht worden opgenomen (in het submenu aan de linkerzijde van de website).

  Berichten van de Businessclub Smitshoek (aankondiging activiteiten voor alle leden van de Businessclub en verslagen van activiteiten) worden op de homepage geplaatst.

  Berichten inzake sponsoring worden op de homepage geplaatst. Het bestuurslid commerciële zaken is verantwoordelijk voor het beleid inzake berichten over sponsoring.

  Berichten inzake toernooien (bekendmakingen, korte verslagen over toernooien van de toernooicommissie) worden op de homepage geplaatst.

  Berichten inzake nevenactiviteiten/activiteiten van de Supportersclub (aankondiging activiteiten voor alle leden of een groep van leden van de Supportersclub en/of de vereniging en verslagen van activiteiten) worden op de homepage geplaatst.

  Indien een aangeboden bericht niet op de homepage wordt geplaatst, wordt de afzender hiervan door de webmaster per e-mail in kennis gesteld. Het is niet noodzakelijk dat dit besluit (uitvoerig) wordt toegelicht.

  Berichten dienen door de indiener (leden/medewerkers van de vereniging) geheel "plaatsingsklaar" aangeleverd te worden. Is dit niet het geval dan wordt het bericht niet geplaatst. De webmaster stelt de indiener per e-mail van het besluit tot niet plaatsen met opgaaf van reden(en) op de hoogte.

  4. Rangorde berichten homepage website

  Voor de plaatsing van berichten op de homepage geldt de volgende rangorde:

  • officiële mededelingen van het bestuur (bijvoorbeeld Algemene Ledenvergadering);

  • wedstrijdverslag eerste elftal;

  • overige mededelingen rond eerste elftal;

  • berichten over feestavonden/nevenactiviteiten e.d.;

  • overige berichten.

  De bevoegdheid om de rangorde van berichten op de homepage aan te brengen is gedelegeerd aan de webmaster. De webmaster houdt hierbij rekening met het tijdsverloop.

  5. Plaatsing wedstrijdverslagen

  Voor wedstrijdverslagen gelden een aantal uitgangspunten:

  • Verslagen dienen in goed Nederlands opgesteld te zijn zodat plaatsing direct kan plaatsvinden.

  • Blijf altijd netjes en vriendelijk (respectvol) tegenover eigen en andere vereniging(en) en de daarbij behorende spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en andere betrokkenen.

  • Wees opbouwend bij het leveren van kritiek op anderen, probeer je zoveel mogelijk onpartijdig op te stellen. Vergeet niet dat bijvoorbeeld een scheidsrechter ook maar een vrijwilliger is.

  • Vergeet niet dat je als leider/trainer een voorbeeldfunctie hebt voor de spelers en een visitekaartje bent voor de vereniging.

  De bevoegdheid om wedstrijdverslagen niet op de website te plaatsen is gedelegeerd aan de webmaster. Indien een wedstrijdverslag niet aan de algemeen geldende normen van respect en sportiviteit of een ander uitgangspunt voldoet, wordt dit verslag (zonder verdere opgaaf van redenen) niet op de website opgenomen. De webmaster stelt de indiener van het besluit tot niet plaatsen per e-mail (cc aan secretaris) op de hoogte. Hierbij wordt de indiener in de gelegenheid gesteld een aangepast verslag (dat aan de geldende uitgangspunten voldoet) in te dienen.

  6. Protocol berichten website vv Smitshoek is groeidocument

  Dit protocol is niet bedoeld om een limitatieve opsomming te geven van regels rondom het plaatsen van berichten/wedstrijdverslagen op de website. Het protocol is slechts bedoeld als leidraad. Desondanks kan het noodzakelijk zijn dit protocol aan te vullen of te wijzigen. Omdat dit protocol een groeidocument is, is dit mogelijk.

  Gemotiveerde voorstellen om dit protocol aan te vullen dienen per e-mail te worden ingediend bij de secretaris. Het bestuur beslist over wijzigingen van het protocol.