• Reglement Vrijwilligersbijdrage vv Smitshoek

 • 1.     Doel van dit reglement

  Instellen van een vrijwilligersbeleid en een vrijwilligersbijdrage die bevorderen dat bij de vv Smitshoek voldoende vrijwilligers zijn om alle taken bij de vv Smitshoek te kunnen verrichten.

  2.     De Vrijwilligersbijdrage

  Aan het begin van ieder voetbalseizoen wordt bij de lidmaatschapscontributie een door het bestuur van de vv Smitshoek te bepalen bedrag aan vrijwilligersbijdrage' bijgeteld (voor het seizoen 2018/2019 blijft deze  vastgesteld op 50 euro, deze zal gelijk met de inning van de contributie geïnd worden). Deze Vrijwilligersbijdrage zal aan het lid worden terugbetaald, indien gedurende dat seizoen ‘Vrijwilligerswerk' voor de vv Smitshoek is verricht.

  Via de site kan iedereen kenbaar maken welke diensten hij of zij willen draaien en dient het e-mailadres en het telefoonnummer ingevuld te worden. Via een email ontvangt de vrijwilliger een bevestiging van zijn taak. De vrijwilliger dient via de email dit te bevestigen aan de planner. De planner zal de uren digitaal bijhouden. Indien iemand niet komt opdagen of niet de gewenste kwaliteit geleverd heeft zal dit door de planner geregistreerd worden. Niet afmelden, maar wel een taak bevestigd via email, betekent automatisch geen terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage.

  Zodra aan de verplichte uren is voldaan, zal de planner aan de penningmeester opdracht geven tot terug storting van de Vrijwilligersbijdrage. De penningmeester zal dit periodiek uitvoeren. Het bestuur kan bepalen dat bepaalde, min of meer vaste vrijwilligers, de Vrijwilligersbijdrage aan het begin van het seizoen niet hoeven te betalen.

  Onder ‘Vrijwilligerswerk' wordt verstaan het verrichten van een door het Bestuur van de vv Smitshoek per seizoen vast te stellen aantal uren vrijwilligerswerk (voor het seizoen 2018/2019 is dit vastgesteld op 4 uur), door hen die daarvoor naar aanleiding van een lidmaatschap bij de vv Smitshoek in aanmerking komen. Als door de daarvoor in aanmerking komende personen geen vrijwilligerswerk is verricht, of slechts ten dele is verricht, zal de Vrijwilligersbijdrage niet worden terugbetaald.

  3.     Wie komen in aanmerking voor ‘Vrijwilligerswerk'

  Alle leden die in aanmerking komen voor bedoeld ‘Vrijwilligerswerk' zijn:

  • Alle spelende leden van de vv Smitshoek die aan het begin van het voetbalseizoen 12 jaar of ouder zijn;
  • Ouders of verzorgers van een spelend jeugdlid van de vv Smitshoek dat aan het begin van het voetbalseizoen jonger is dan 12 jaar.

  Indien een gezin meerdere jeugdleden tot 12 jaar telt, komt een ouder of verzorger van die jeugdleden in aanmerking voor dit ‘Vrijwilligerswerk'. Ook al zijn er meerdere leden aan het begin van het seizoen jonger dan 12 in 1 gezin dan dient er 1x 4 uur ‘Vrijwilligerswerk’ verricht te worden en wordt ook maar 1x 50 euro geïnd.

  4.     Vrijstelling ‘Vrijwilligersbijdrage'

  Bij lidmaatschapscontributie voor onderstaande personen zal geen ‘Vrijwilligersbijdrage' worden bijgeteld:

  • Personen die hiervan zijn vrijgesteld door het Bestuur van de vv Smitshoek.

  Op schriftelijk verzoek kan het Bestuur van de vv Smitshoek vrijstelling verlenen van de betaling van de ‘Vrijwilligersbijdrage':

  • Bestuursleden en commissieleden van de vv Smitshoek;
  • (Hoofd)sponsors van vv Smitshoek v.w.b. kinderen jonger dan 12 jaar;
  • Trainers, leiders en verzorgers die actief zijn bij vv Smitshoek-teams;
  • Verenigingsscheidsrechters die bij vv Smitshoek actief zijn;
  • Anderen, met ter zake dienende redenen, ter beoordeling van het Bestuur van de vv Smitshoek.

  Zoals eerder vermeld zal voorts voor het huidige seizoen iedereen zelf initiatief moeten nemen indien hij/zij meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen. Voor vrijstelling dient een email gestuurd te worden naar de planner van vv Smitshoek (planner@vvsmitshoek.nl).

  5.     Vrijwilligerstaken

  De taken waaruit ‘Vrijwilligerswerk" bij de vv Smitshoek bestaat worden door het Bestuur vastgesteld. Zoveel als mogelijk zal rekening worden gehouden met de voorkeur voor en keuze van hen die dit ‘vrijwilligerswerk' gaan verrichten. De ‘vaste’ vrijwilligers die gedurende het hele voorafgaande voetbalseizoen al vrijwilligerswerk hebben verricht, krijgen voorrang bij de keuze van het vrijwilligerswerk. Indien voor de te verrichten taken reeds voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, kan door het Bestuur een andere taak aan een vrijwilliger worden toegewezen. Alle taken zullen via de site van vv Smitshoek onder het kopje vrijwilligers kenbaar gemaakt worden.

  6.     Verantwoordelijkheid Vrijwilliger

  De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor de invulling van het minimaal verplichte aantal uren.

  De vrijwilliger zal zelf voor vervanging dienen te zorgen bij verhindering. (Voor het seizoen 2018/2019 geldt dat 2 volledige werkdagen voor een bepaalde dienst via de planner kenbaar gemaakt worden dat de dienst niet ingevuld kan worden en zal de planner nieuwe kandidaten zoeken. Is het minder dan 2 volledige werkdagen voor een dienst, dan dient de vrijwilliger dit zelf te verzorgen en door te geven aan de planner wie de vervanger wordt). Te allen tijde blijft de vrijwilliger verantwoordelijk van het (op de juiste wijze) uitvoeren van het door hem of haar gekozen of toegewezen vrijwilligerswerk.

  De Vrijwilligersbijdrage zal niet door het Bestuur worden terugbetaald als:

  • geen vrijwilligerswerk is verricht;
  • bij verhindering niet voor vervanging wordt gezorgd;
  • het vrijwilligerswerk niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd;
  • slechts een deel van het vastgestelde aantal uren per seizoen vrijwilligerswerkis verricht.

  Uitzondering:

  • Indien door overmacht bij de vv Smitshoek (b.v. door afgelaste wedstrijden) uren niet kunnen worden verricht, worden deze uren aangemerkt als ‘wel te zijn verricht'.

  7.     Klachten

  Klachten dat een vrijwilliger zijn of haar vrijwilligerswerk niet (op de juiste wijze) verricht, zullen door het Bestuur worden onderzocht en/of beoordeeld. Gegrond gebleken klachten kunnen leiden tot het niet terugbetalen van de Vrijwilligersbijdrage.

  8.     Delegeren door Bestuur

  Het Bestuur kan één of meerdere van bovenstaande werkzaamheden delegeren. Voor het seizoen 2018/2019 zijn bovenstaande werkzaamheden gedelegeerd aan de planner van vv Smitshoek. Eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur.

  9.     Ingangsdatum

  Dit Reglement Vrijwilligersbijdrage is in werking getreden met ingang van het voetbalseizoen 2014 – 2015 en zal in het seizoen 2018-2019 doorlopen onder bovenstaande voorwaarden (wijzigingen voorbehouden).