• Vormen van lidmaatschap

 • Contributiebedragen per jaar ( Excl. Vrijwilligersbijdrage )
  Senior (M/V)€ 224.20
  Senior (alleen trainen)€ 117.40
  35+€ 106.35
  G-leden >12 jaar€ 176.40
  G-leden <12 jaar€ 167.25
  Rustleden 65 -€ 45.00
  Rustleden 65 +€ 25.00
  Onder-6 t/m Onder-13€ 178.50
  Onder-14 t/m Onder-17€ 201.00
  Onder-18 t/m Onder-19 € 224.20
 • Lidmaatschap
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalender jaar. Na aanmelding ben je dus lid van de VV Smitshoek gedurende het gehele, danwel het verdere verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk, met dien verstande, dat de contributieverplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaaft blijft. Het lidmaatschap wordt, tenzij er uiterlijk 6 (zes) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministratie wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

  Inning contributie

  • Met ingang van seizoen 2023-2024 is VV Smitshoek een samenwerking met NIKKI voor de contributie-inning aangegaan.

   Nikki  stuurt per mail aan het begin van het seizoen aan de leden een betalingsverzoek met de keuze om de contributie in één keer of in tien maandelijkse termijnen te betalen. Indien er gekozen wordt voor termijnbetaling, zullen er door NIKKI administratiekosten worden berekend op het contributiebedrag. Indien gekozen wordt om de contributie in één keer via Ideal te betalen, zullen er geen extra kosten worden aangerekend. Uw Ideal-betaling komt rechtstreeks terecht op een Smitshoek account die wij onderhouden bij de serviceprovider Mollie.
   Wij verwijzen graag naar de introductiebrief die u via de volgende link kunt openen.
    

   Het bestuur van de VV Smitshoek en NIKKI hebben voorts nog de volgende vaste afspraken gemaakt:

   1.  Alleen bij uitzondering en na overleg kunt u nog rechtstreeks betalen op het onderstaande bankrekeningnummer van de VV Smitshoek. Overleg via Ledenadministratie@vvsmitshoek.nl 

   2.  De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen via contributie@nikki.nl

   3.  NIKKI heeft toestemming van het Bestuur van de VV Smitshoek om bij uitblijven van betalingen een incassoprocedure op te starten.

   Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de samenwerking met NIKKI een succes zal worden, maar uw medewerking hieromtrent is essentieel om één van de belangrijkste pijlers van onze club zeker te stellen.

  Contributierekening: De contributierekening van de VV Smitshoek is NL 63 INGB 0000 7554 86.

  Boetes
  Indien een lid door de KNVB of door de vereniging zelf een boete (+ € 1,50 administratiekosten) krijgt opgelegd, dan dient deze binnen 3 (drie) weken na verzending te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling kan schorsing van het desbetreffende actieve lid volgen.

  Verenigingswerk
  Van alle leden ouder dan 12 jaar en ouders van jeugdleden jonger dan 12 jaar wordt verwacht dat zij een minimale bijdrage van 6 uur per seizoen aan de verschillende verenigingstaken zullen leveren. Te denken valt aan: leider jeugd- of seniorelftal, scheidsrechter, kantinemedewerker, onderhoud sportpark, entree, stewards e.a. Nadere informatie omtrent het reglement vindt u op deze site onder het kopje Vrijwilligers.

  Aanmelding/Inschrijven
  Aankomende leden van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden bij de vestigingsmanager. Ook kunt u daar terecht voor meer informatie.
  Voor aankomende jeugdleden (tot 18 jaar) bestaat er de mogelijkheid om eerst een aantal proeftrainingen mee te doen voordat besloten wordt om lid te worden. Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met onze jeugdcoördinator