• Abonnement Business Club VV Smitshoek

  Voorwaarden als begunstiger en deelname aan evenementen

  1. Doelstelling
  1.1 Business Club VV Smitshoek, hierna te noemen de BC, is een businessclub gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring en vergroting van het eigen netwerk van en voor ondernemers en ondernemende mensen in de regio en die betrokkenheid hebben bij de VV Smitshoek.
   
  1.2 Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:
  - het op regelmatige basis organiseren van evenementen;
  - het beschikbaar stellen van informatie;
  - het aanbieden van een aantal faciliteiten;
  - het verstrekken van bijdrages aan de VV Smitshoek en de Stichting Voetbalontwikkeling Smitshoek.


  2. Abonnement
  2.1 Het abonnement van de BC is gekoppeld aan een bedrijf of individu en is niet overdraagbaar.
  2.2 Voor het abonnement komen ondernemers en ondernemende mensen in aanmerking of degene die de VV Smitshoek een warm hart toedragen.
  2.3 De kosten voor de abonnementsvormen staan vermeld op de pagina van de BC https://www.vvsmitshoek.nl/bc-vv-smitshoek/   
  2.4 Een organisatie kan zich aansluiten als abonnee bij de BC door aanmelding via het inschrijfformulier op de internetsite of door het invullen van een daartoe beschikbaar gesteld vragenformulier.
  2.5. Iedere begunstiger stemt in met de voorliggende voorwaarden bij aanmelding.

  3. Contributie
  3.1 De contributie voor een kalenderjaar bedraagt € 625,00 of  € 575,00 voor een eerste jaar na aanmelding.Voor leden zonder eigen onderneming is de contributie € 400,- per kalenderjaar
  3.2 Elk jaar opnieuw wordt beoordeeld of de inkomsten van het lopende jaar volstaan om de geplande activiteiten te financieren. Indien nodig kan het abonnementsgeld worden verhoogd. Indien deze verhoging minder dan 5% is, dan vormt de verhoging geen grond voor opzegging. Bedraagt de verhoging meer dan 5%, dan is de contributieverhoging een grond voor opzegging. In dit geval geldt geen opzegtermijn.
  3.3 Voor de contributie ontvangt begunstiger een factuur in euro's met apart gespecificeerd de B.T.W. van de BC. Betaling van het abonnement dient plaats te vinden via automatische incasso of binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
  3.4 Bij opzegging tijdens, of gedurende, het lopende kalenderjaar (voor 1 november) vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde abonnementsgelden plaats.
  3.5 Het bestuur kan begunstigers opzeggen of kan nadere voorwaarden opstellen voor begunstigers. Voor bepaalde groepen kan het bestuur middels een besluit afwijken van de hoogte van de contributie.

  4. Evenementen
  4.1 De evenementen zijn toegankelijk voor leden en/of introducees middels aanmelding of op uitnodiging. Abonnees hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op introducees.
  4.2 De BC behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van de BC.
   4.3 Evenementen waarvoor een eigen bijdrage door abonnee, introducé of gast van toepassing is kunnen uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden en onder de volgende condities:
  - Annulering meer dan 1 maand voor de datum waarop het evenement plaats zal vinden is kosteloos
  - Bij annulering meer dan 7 dagen voor de datum waarop het evenement plaats zal vinden wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
  - Bij annulering meer dan 48 uur voor de datum waarop het evenement plaats zal vinden wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  - Annulering korter dan 48 uur voor aanvang van het evenement is niet mogelijk en wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

  De BC behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat benoemd worden.

  5 Deelnemerslijst
  5.1 Om redenen van vertrouwelijkheid worden uitsluitend de namen en bedrijfsnamen van aangesloten of aan evenementen deelnemende organisaties en/of individuen bekend gemaakt zonder nadere vermelding van contact en/of NAW gegevens.
  5.2 Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door de BC. Uw e-mailadres zal alleen voor soortgelijke producten en diensten van de BC worden gebruikt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een e-mail naar bc@vvsmitshoek.nl
  5.3 Het bestuur van de BC zal nooit contact en/of NAW gegevens van de vertegenwoordiger van een abonnee bekend maken aan een ander zonder dat vooraf toestemming is gekregen van de daartoe bevoegde persoon.

  6 Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
  6.1 Alle informatie die door partijen worden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste wederzijdse vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft.  De BC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet delen van deze informatie.


  7. Aansprakelijkheid
  7. De BC is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie.
  7.1 De BC is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een BC evenement.

  8. Opzegging en beëindiging
  8.1 Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is jaarlijks tegen het einde van het kalenderjaar (voor 1 november) opzegbaar. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk.